• Liudvigas van Bethovenas
  Didžiausias žmogaus nuopelnas yra
  atkaklumas nugalint sunkiausias kliūtis.
 • G. Ibe
  Nesvarbu, kaip ilgai tu ėjai neteisingu keliu...
  Tu visuomet gali pakeisti kryptį.
 • Ričardas Bachas
  Vengdami problemų niekada nebūsite
  tas, kuris jas įveikė.
 • Charles Dickens
  Nėra pasaulyje tokio kalno, kurio galų gale
  nepasieks atkaklumas.
 • Charles Dickens
  Nėra pasaulyje tokio kalno, kurio galų gale
  nepasieks atkaklumas.

Nuorodos

Kauno apskrities vyrų krizių centras – www.vyrukrc.lt
Vyrų krizių ir informacijos centras – www.algirdasm.blogspot.com
„Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas" – www.lrs.lt
Lyčių lygybės ir galimybių kontrolieriaus tarnyba – www.lygybe.lt


Marijampolės apskrities vyrų krizių centro įstatai:

Marijampolės apskrities vyrų krizių centro

ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

1.1 Asociacijos pavadinimas – Marijampolės apskrities vyrų krizių centras (toliau asociacija).
1.2. Marijampolės apskrities vyrų krizių centro teisinė forma - asociacija.
1.3 Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, padedanti įvairaus amžiaus, tautybių, socialinės padėties, religijų bei pažiūrų žmonėms, patekusiems į kritinę situaciją, turinti finansinį bei organizacinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimo laisvę, turinti atsiskaitomąją bei valiutines sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose bei savo antspaudą su pavadinimu, simbolika, veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais. Pagal savo prievoles ji atsako savo turtu. Ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už asociacijos prievoles. Asociacija padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.
1.4 Asociacija savo santykius su kitomis organizacijomis ir fiziniais bei juridiniais asmenimis grindžia sutarčių ir susitarimo forma.
1.5 Asociacija gali steigti įmones, atstovybes, filialus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
1.6 Asociacija savo veiklą vykdo Marijampolės mieste, rajone, apskrityje.
1.7 Asociacija yra paramos, labdaros gavėja.
1.8 Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.9 Asociacijos buveinės adresas: R. Juknevičiaus 19-62, Marijampolė, Lietuvos Respublika.

2. Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1.Asociacijos veiklos tikslai:
2.1.1. Teikti kompleksinę pagalbą vyrams ir jų šeimų nariams, veikiant psichologines krizes;
2.1.2. Dirbti (teikti pagalbą) šeimos gerovės srityje;
2.1.3. Dirbti (teikti pagalbą) mažinant smurto artimoje aplinkoje ir visuomenėje apraiškas;
2.1.4. Dirbti žmogaus teisių gynimo srityje;
2.1.5. Dirbti skatinant savanorišką veiklą;
2.1.6. Dirbti (teikti pagalbą) žalingų įpročių, priklausomybės prevencijos, sveikos gyvensenos skatinimo srityje.

2.2. Siekiant Asociacijos tikslų įgyvendinimo:
2.2.1. Kaupti, analizuoti, sisteminti ir viešinti informaciją apie smurtą prieš vyrus (ir kt. asmenis) šeimoje, darbe, visuomenėje, atlikti tyrimus;
2.2.2. teikti individualias psichologines, teisines ir socialinio darbuotojo konsultacijas į kritinę situaciją patekusiems ar smurtą patyrusiems vyrams bei jų šeimų nariams;
2.2.3. teikti pagalbą, organizuojant grupinę terapiją (pykčio valdymo, smurtinio elgesio keitimo, savitarpio pagalbos, asmenybės augimo, tėvystės įgūdžių gerinimo ir kt.);
2.2.4. vykdyti švietėjišką, prevencinę veiklą, organizuoti mokymus, paskaitas, apskritus stalus, akcijas, informacines kampanijas, konferencijas ir kt. renginius;
2.2.5. Siekiant įgyvendinti Asociacijos tikslus, į veiklas įtraukti jaunimą ir bendruomenę;
2.2.6. ieškoti ir siekti pritraukti įvairių Lietuvos, užsienio vystymosi ir rėmimo fondų paramą, privačių asmenų paramą, kurių lėšomis būtų įgyvendinamos priemonės, siekiant įgyvendinti Asociacijos tikslus;
2.2.7. rengti ilgalaikes bei trumpalaikes asociacijos programas ir jas įgyvendinti;
2.2.8. bendradarbiauti su regiono ir šalies valstybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, skatinti tarpusavio ryšius, dalinantis gerąja patirtimi, kuriant bei palaikant bendros veiklos tinklą;
2.2.9. leisti įvairios apimties informacinę, švietėjišką literatūrą, vykdyti informacijos sklaidą visos rūšies žiniasklaidos priemonių pagalba, siekiant įgyvendinti Asociacijos tikslus;
2.2.10. vykdyti kitą šiems įstatams ir Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančią veiklą, siekiant įgyvendinti Asociacijos tikslus.
2.3. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys, siekiant tikslų, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (Žin., 2007, Nr. 119-4877):
2.3.1. Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.20.20);
2.3.2. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
2.3.3. Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas (69.10.30);
2.3.4. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99);
2.3.5. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
2.3.6. Kita leidyba (58.19);
2.3.7. Kita stacionarinė globos veikla (87.90).
2.4. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

3. Asociacijos teisės, nuosavybė

3.1 Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
3.1.1 nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti asociacijos tikslus ir uždavinius;
3.1.2 užsiimti leidyba;
3.1.3 organizuoti susitikimus, mitingus, piketus, demonstracijas, kitokius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
3.1.4 pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
3.1.5 samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
3.1.6 gauti lėšų ir kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, kitų asociacijų, fondų, taip pat asmenų;
3.1.7 priimti ir keisti savo įstatus nustatyta tvarka.
3.2 Asociacija gali jungtis į asociacijas, įstoti į įvairias tarptautines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ir kitiems įstatymams.
3.3 Asociacijai nuosavybes teise gali priklausyti pastatai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu būdu.

4. Priėmimo į asociacijos narius ir išstojimo, pašalinimo iš asociacijos narių sąlygos bei tvarka

4.1 Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, pritariantys asociacijos tikslams ir veiklai, savanoriškai dalyvaujantys asociacijos veikloje, pripažįstantys jos įstatus ir mokantys nario mokestį, jeigu toks yra numatytas atskiru dokumentu.
4.2 Norintis tapti asociacijos nariu parašo pareiškimą asociacijos direktoriui, pasižadėdamas laikytis asociacijos įstatų.
4.3 Prašymas dėl priėmimo per artimiausias 15 dienų apsvarstomas asociacijos direktoriaus. Jeigu asociacijos direktorius nusprendžia priimti į asociaciją, asociacijos narys privalo sumokėti stojamąjį asociacijos mokestį sprendimo jį priimti priėmimo dieną.
4.4 Nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką numato asociacijos visuotinis narių susirinkimas atskiru dokumentu.
4.5 Narys gali bet kada išstoti iš asociacijos, prieš tai pateikdamas raštišką prašymą asociacijos direktoriui dėl išstojimo.
4.6 Prieš išstodamas narys privalo pilnai atsiskaityti su asociacija pagal prievoles.
4.7 Išstojus iš asociacijos nario stojamasis mokestis ar kitaip asociacijai perduotos lėšos bei turtas negrąžinami.
4.8 Narys, nesilaikantis asociacijos įstatų ar pažeidęs Lietuvos Respublikos įstatymus, asociacijos direktoriaus sprendimu gali būti pašalintas iš narių. Asociacijos direktoriaus sprendimas yra galutinis.
4.9 Asociacija gali turėti garbės narius. Garbės nario vardas suteikiamas visuotiniame narių susirinkime už nuopelnus, organizuojant asociacijos veiklą.
4.10 Garbės nariai gali dalyvauti asociacijos visuotinuose susirinkimuose su patariamojo balso teise. Garbės nariai nuo mokesčio atleidžiami.

5. Narių teisės ir pareigos

5.1 Asociacijos nariai turi teisę:
5.1.1 dalyvauti asociacijos veikoje, naudotis asociacijos simbolika;
5.1.2 dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
5.1.3 naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
5.1.4 teikti pasiūlymus asociacijos veiklai gerinti, susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie asociacijos veiklą;
5.1.5 gali naudotis asociacijos patalpomis ir inventoriumi;
5.1.6 bet kada gali išstoti iš asociacijos narių prieš tai prieš 15 dienų pranešus apie tai raštu. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
5.1.7 kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.
5.2 Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį mokestį ar teikia paramą.
5.3 Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.
5.4 Asociacijos nariai privalo:
5.4.1 laikytis asociacijos įstatų;
5.4.2 aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje;
5.4.3 vykdyti asociacijos direktoriaus bei asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimus;
5.4.4 saugoti ir tikslingai naudoti asociacijos inventorių;
5.5 Asociacijos nario elgesys, nesiderinantis su asociacijos garbės ir moralės principais, bet kokia forma kenkiantis asociacijos prestižui arba darantis materialinę žalą, suteikia asociacijos direktoriui teisę taikyti drausmines nuobaudas arba pašalinti jį iš asociacijos.

6. Asociacijos valdymo organai ir valdymas

6.1 Asociacijoje yra visuotinis narių susirinkimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.
6.2 Asociacijos vienasmenis valdymo organas yra asociacijos direktorius. Asociacijos direktorius renkamas 4 metų kadencijai, jis vadovauja asociacijos veiklai, atstovauja asociaciją įstaigose ir organizacijose, veikia organizacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu. Asociacijos direktoriaus kadencijų skaičius neribojamas.
6.3. Asociacijos direktorius atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, narių susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą nariams apie esminius asociacijos asmens dalyvių apskaitą.
6.4 Asociacijos direktorius:
6.4.1 priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
6.4.2 rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui asociacijos veiklos ataskaitą;
6.4.3 skelbia ir organizuoja viešosios informacijos paskelbimą;
6.4.4 organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
6.4.5 sprendžia kitus asociacijų įstatyme ir asociacijos įstatuose asociacijos direktoriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
6.4.6 priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus.
6.5 Asociacijos direktorius atsako už asociacijos finansinę veiklą.
6.6 Už asociacijos nario veiklą asociacijos direktoriaus pareigose jo nariui gali būti atlyginama.
6.7 Asociacijos direktoriaus kompetencija:
6.7.1 organizuoja visuotinius narių susirinkimus;
6.7.2 įgyvendina visuotinius narių susirinkimus;
6.7.3 formuoja asociacijos biudžeto nuostatas, sudaro ir pateikia susirinkimui tvirtinti pajamų - išlaidų sąmatas, ruošia asociacijos veiklos programas;
6.7.4 atidaro bei uždaro einamąsias sąskaitas bankuose, pasirašo finansinius dokumentus, susijusius su asociacijos veikla;
6.7.5 skatina asociacijos narius;
6.7.6 organizuoja asociacijos darbą bei įgyvendina asociacijos veiklos programas;
6.7.7 tvarko asociacijos narių sąrašą, kuris turi būti prieinamas kiekvienam asociacijos nariui;
6.7.8 užtikrina, kad būtų vykdomi visuotinio susirinkimo sprendimai;;
6.7.9 išduoda įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti asociaciją, sudarant sutartis ar atlikti jų kompetencijai priklausančius klausimus;
6.7.10 atlieka kita funkcijas, nepriskirtas visuotinio susirinkimo kompetencijai.
6.8 Asociacijos direktorius gali būti perrenkamas nepasibaigus kadencijai, reikalaujant 2/3 asociacijos narių.
6.9 Su Asociacijos direktoriumi gali būti sudaryta darbo sutartis, arba jis gali dirbti savanoriškais pagrindais (pasirašant susitarimą dėl savanoriško darbo). Asociacijos direktorius paskiria savo pavaduotoją, kuris, direktoriui negalint atstovauti Asociaciją, laikinai perima direktoriaus funkcijas.

7. Visuotinis narių susirinkimas

7.1 Visuotinis narių susirinkimas:
7.1.1 keičia asociacijos įstatus;
7.1.2 skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius;
7.1.3 ketveriems metams renka revizorių ir jį atšaukia;
7.1.4 atskiru dokumentu nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
7.1.5 tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
7.1.6 priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
7.1.7 priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.1.8 suteikia garbės nario vardą;
7.1.9 tvirtina asociacijos trumpalaikes ir ilgalaikes programas;
7.1.10 sprendžia kitus visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, laikantis įstatymų ir šių įstatų.
7.2 Visuotiniame narių susirinkimo sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame susirinkime turi vieną balsą.
7.3 Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
7.4 Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 (viena ketvirtoji) asociacijos narių, asociacijos direktoriaus priimtu nutarimu. Už visuotinio narių susirinkimo sušaukimą, darbotvarkės sudarymą ir rengimą laiku atsako asociacijos direktorius.
7.5 Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas viešai, t.y. Asociacijos interneto svetainėje, arba įteiktas kiekvienam asociacijos nariui pasirašytinai, arba išsiųstas registruotu laišku arba elektroniniu paštu, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos.
7.6 Jeigu visi asociacijos nariai raštiškai sutinka, visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant įstatų 7.5 punkte nustatyto termino.
7.7 Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 7.1 straipsnio
7.1.1 ir 7.1.6 dalyse nurodytus sprendimus, laikoma priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neįskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 7.1 straipsnio 7.1.1 ir
7.1.6 dalyse nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
7.8 Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvautų asociacijos narių.
7.9 Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas asociacijos direktoriui nutarus, revizoriaus reikalavimu ir jeigu to prašo, nurodant motyvus, ne mažiau kaip trečdalis narių.
7.10 Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys, valdymo organas.
7.11 Asociacijos visuotiniai narių susirinkimai protokoluojami. Protokole įrašomi susirinkimo sprendimai. Visuotinio narių susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 3 dienas po susirinkimo pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

8. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka

8.1 Asociacijos direktorius atskiru nutarimu nustato dokumentų ir kitos informacijos nariams pateikimo tvarką.

9. Pranešimų ir skelbimų, ir kitos viešosios informacijos skelbimo tvarka

9.1 Informacija, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai, numatytais terminais ir apimtimi pateikiama dienraštyje „.Lietuvos žinios“.
9.2 Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija sudaro sąlygas susipažinti su vieša informacija apie asociacijos veiklą asociacijos buveinėje. Dokumentai pateikiami neatlygintinai.

10. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo veikla

10.1. Filialas yra Asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę ir administraciją. Filialas nėra
juridinis asmuo ir veikia Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu pagal šiuos įstatus ir
valdybos suteiktus įgaliojimus kurie yra nurodyti filialo nuostatuose. Asociacijos filialų skaičius
neribojamas.
10.2. Filialui leidžiama turėti sąskaitas bankuose. Filialo turtas apskaitomas Asociacijos finansinėje
atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo finansinėje atskaitomybėje. 10.3. Filialas registruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka.

11. Asociacijos veiklos kontrolė

11.1 Asociacijos veiklos kontrolę vykdo revizorius.
11.2 Revizorių ketveriems metams renka ir jį atšaukia visuotinis narių susirinkimas.
11.3 Revizorius atlieka valdymo organo funkcinės-ūkinės veiklos kontrolę, susirinkimų nutarimų vykdymą.
11.4 Revizorius savo darbui gali pasitelkti reikalingus specialistus.
11.5 Revizorius apie savo atliktus darbo rezultatus atsiskaito kiekviename visuotiniame susirinkime.
11.6 Revizoriui pateikus neigiamas išvadas apie valdymo organo veiklos teisėtumą visuotinis narių susirinkimas turi balsuoti dėl jo teisėtumo.
11.7 Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja valstybinė mokesčių inspekcija, kiek tai yra susiję su mokesčių mokėjimu.
11.8 Jeigu asociacija gauna lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, taip pat iš valstybinių įstaigų, įmonių, organizacijų, valstybės kontrolė turi teisę tikrinti, kaip tokios lėšos yra naudojamos.

12. Lėšų ir pajamų šaltiniai, lėšų ir pajamų naudojimo kontrolės tvarka

12.1 Asociacijos nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas jų įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
12.2 Asociacijos lėšas sudaro:
12.2.1 stojamasis nario mokestis;
12.2.2 pajamos, gautos iš asociacijos įsteigtų įmonių, asociacijų, filialų, atstovybių;
12.2.3 fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
12.2.4 nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
12.2.5.kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;
12.2.6 skolinto kapitalo lėšos;
12.2.7 kitos teisėtai gautos lėšos bei turtas, įsigytas nepažeidžiant įstatymų.
12.3 Valstybės valdžios ar valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų asociacijai konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti, bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams tik pagal lėšas skyrusios institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybinės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.
12.4 Asociacija nustatyta tvarka privalo pateikti finansinės veiklos ataskaitas. Asociacija privalo mokėti mokesčius.

13. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka

13.1. Keisti ir papildyti įstatus iniciatyvos teisę turi Asociacijos valdyba, Asociacijos direktorius ir bet kuris Asociacijos narys. Pakeistus ir papildytus įstatus tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma. 13.2. Jeigu priėmus naujus įstatymus asociacijos įstatai neatitinka šių įstatymų, asociacija privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame asociacijos visuotiniame susirinkime. Kol asociacijos įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, jis vadovaujasi (yra taikomas) įstatymų, o ne įstatų normomis. 13.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

14. Asociacijos veiklos pasibaigimo ir turto sunaudojimo tvarka

14.1 Asociacijos veikla gali pasibaigti:
14.1.1 visuotinio asociacijos narių susirinkimo sprendimu reorganizuotis į kelias naujas asociacijas arba prisijungti prie kitos asociacijos:
14.1.1.1 sprendimą dėl asociacijos reorganizavimo padalijant į kelias naujas asociacijas ar prisijungiant prie kitos asociacijos turi teisę priimti tik reorganizuojamos asociacijos visuotinis narių susirinkimas;
14.1.1.2 jeigu asociacija reorganizuojama padalijant ją į kelias asociacijas, jos turtas ir lėšos paskirstomos naujoms asociacijoms reorganizuojamos asociacijos narių susirinkimo sprendimu, kuris priimamas kartu su sprendimu dėl jo reorganizavimo. Susirinkimas kartu turi nuspręsti, koks bus asociacijos pavadinimas ir kokia simbolika naudosis ši organizacija.
14.1.1.3 Asociacijai pasidalijus į kelias naujas asociacijas, naujai įsteigtų asociacijų įstatai registruojami asociacijų įstatymo nustatyta tvarka. Tokios asociacijos laikomos įsteigtomis nuo įstatų įregistravimo dienos;
14.1.1.4 Jeigu asociacija prisijungia prie kitos asociacijos, jos turtas ir lėšos atitenka asociacijai, prie kurios prisijungia.
14.1.2 Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti veiklą:
14.1.2.l. Jos turtas ir lėšos panaudojamos visuotiniame susirinkime išrinktos likvidacinės komisijos nustatyta tvarka, sudarius likvidavimo aktą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip;
14.1.2.2 Pasibaigus asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos asociacijos komisijos reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai arba kitoms asociacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos asociacijos deklaruojamiems tikslams, o jei tokių nėra, kitoms asociacijoms arba labdaros organizacijoms, bei labdaros ar paramos fondams;
14.1.2.3 Teismui priėmus sprendimą nutraukti asociacijos veiklą, teismas skiria likvidatorius ir nustato įgaliojimus. Šiuo atveju turtas ir lėšos naudojamos nustatyta tvarka.
14.2 Asociacijos veikla, pagal jį įregistravusios Marijampolės apskrities pareiškimą, gali būti sustabdyta, nutraukta teismo sprendimu. Teismas gali sustabdyti asociacijos veiklą, jeigu ji ar jos filialas nustatytu laiku nepašalina valstybės institucijos, pagal kompetenciją nurodytų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šio ar kitų įstatymų pažeidimų ar tęsia neteisėtą veiklą po to, kai įspėjimą dėl veiklos, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos konstituciją ar kitus įstatymus, nutraukimo.

Naujienų skiltis

Dėmesio

Gerbiamasis

Šioje vietoje gali būti Jūsų nuotrauka arba inicialai (kaip pageidausite), jei pareikšite norą tapti mūsų organizacijos VEIDU bei rėmėju. Pasaulinė praktika rodo, kad toks bendradarbiavimas duoda abipusę naudą: žinomumą, pagarbą, vystymąsi, augimą, paslaugų kokybę, galimybę duoti ir gauti, o visuomenei - orų, saugų ir kokybišką gyvenimą.

 

Mūsų rėmėjai: